F&G Partners

Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden


1. De rechtsverhouding tussen F&G Partners bvba, met maatschappelijke zetel Liefdestraat 37 te 3300 Tienen, ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR) onder het ondernemingsnummer 866.474.571 en in het btw-register onder het nummer BE 866.474.571 (hierna “de uitgever” genoemd) en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de bestelbon, de facturen en de eventuele specifieke voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als “de overeenkomst”). De overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze overeenkomst zouden voorafgaan. De overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van F&G Partners. F&G Partners behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de overeenkomst te wijzigen. Bij ontstentenis van reactie van de klant binnen de 15 kalenderdagen na deze wijzigingen, wordt de klant geacht de wijzigingen aanvaard te hebben.
2. De prestaties van F&G Partners strekken ertoe informatie te verschaffen aan de klant via papieren dragers, digitale dragers, internet, of enige andere drager, alsook door organisatie van evenementen of het leveren van advies. De prestaties van F&G Partners kunnen eveneens bestaan uit het ter beschikking stellen van advertentieruimtes of software. Hierna worden de prestaties gezamenlijk aangeduid als "de producten". Voor producten die betrekking hebben op recente ontwikkelingen in bepaalde materies waarvoor geen nieuwe informatie voorhanden is, zal F&G Partners geen informatie kunnen leveren. Evenwel ontslaat dit de klant niet van zijn betalingsverplichtingen. Behoudens andersluidend beding, aanvaardt de klant dat de producten standaardproducten zijn die niet specifiek voor zijn behoeften gecreëerd werden. Bijgevolg aanvaardt de klant dat F&G Partners geen garantie geeft en geen verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot het vermogen van de producten om aan de specifieke behoeften van de klant te beantwoorden. F&G Partners neemt alle redelijke maatregelen om de klant te voorzien van zo volledig en juist mogelijke producten, evenwel zonder enige garantie in dit verband.
3. De klant zal het advertentiemateriaal telkens drukklaar bezorgen vóór de afsluitdatum van de overeengekomen datum van publicatie. De bijkomende kosten wegens niet drukklaar afgeleverd advertentiemateriaal vallen uitsluitend ten laste van de klant. De klant draagt tevens alle risico's van beschadiging en verlies van het advertentiemateriaal tot op het ogenblik dat het advertentiemateriaal bij F&G Partners afgeleverd wordt. Indien de klant een advertentieruimte niet afneemt op de overeengekomen datum van publicatie (door het niet tijdig verstrekken van het advertentiemateriaal of omwille van een andere oorzaak), dan zal deze advertentieruimte desondanks volledig aan de klant kunnen gefactureerd worden op het daartoe voorziene tijdstip. De klant kan deze aangerekende advertentieruimte evenwel binnen het jaar op een andere overeen te komen datum afnemen, mits eerbiediging van de afsluitdata en de dan geldende vereisten betreffende het advertentiemateriaal. Elke advertentie zal na verschijning en per editie worden gefactureerd. In geval van niet-betaling is F&G Partners gerechtigd om verdere inlassing van advertenties stop te zetten. Iedere wijziging van de bestelbon door de klant (tekst, plaats, data of frequentie van de advertenties) dient door F&G Partners schriftelijk aanvaard te worden. F&G Partners heeft steeds het recht om de publicaties waarin de advertenties worden opgenomen te wijzigen (b.v. formaten, rubrieken, etc.). Indien er sprake is van fouten of drukgebreken in hoofde van F&G Partners, dan dient de klant F&G Partners hiervan per aangetekende brief op de hoogte te brengen binnen 8 kalenderdagen na de publicatie van de advertentie. In dergelijk geval heeft de klant recht op een kosteloze nieuwe publicatie, met uitsluiting van enige bijkomende schadevergoeding. De klant is en blijft verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Indien er op basis van de advertentie een vordering wordt ingesteld en/of een aanspraak wordt geuit ten opzichte van F&G Partners, dient de klant F&G Partners de nodige bijstand te verlenen voor haar verdediging, dient hij de kosten op zich te nemen die F&G Partners in dit kader dient te maken en dient hij alle door F&G Partners geleden schade te vergoeden. Per publicatie zal aan de klant één gratis exemplaar van het nummer met de advertentie worden toegezonden. Elk bijkomend nummer zal worden gefactureerd. Zes maanden na de laatste publicatie van een advertentie zal het niet teruggevorderde advertentiemateriaal worden vernietigd.
4. Commerciële documenten en aanbiedingen van F&G Partners scheppen geen verbintenissen in hoofde van F&G Partners. De overeenkomst tussen F&G Partners en de klant komt slechts tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de bestelling van de klant door F&G Partners of bij begin van uitvoering door F&G Partners.
5. In België zijn de prijzen van F&G Partners (behoudens anders vermeld) inclusief btw en exclusief verzend- en administratiekosten. F&G Partners behoudt zich te allen tijde het recht voor om voor al haar abonnementen het principe der vooruitfacturering te gebruiken tegen de op dat ogenblik geldende verkoopprijs. F&G Partners behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen tijdens de duur van de overeenkomst. Bij ontstentenis van reactie van de klant binnen de 15 kalenderdagen na deze wijzigingen, wordt de klant geacht de wijzigingen aanvaard te hebben.
6. Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen betaalbaar binnen 30 kalenderdagen na de uitgiftedatum van de factuur. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van € 25,00. In zoverre de klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van F&G Partners te voldoen, kan F&G Partners alle leveringen van producten opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten.
7. Alle geleverde producten blijven eigendom van F&G Partners tot volledige betaling van de hoofdsom, interesten, kosten en belastingen. De risico's zijn echter ten laste van de klant vanaf de verzending door F&G Partners. Bij niet-betaling kan F&G Partners van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst overgaan, onverminderd het recht om de geleverde producten terug te nemen en een schadevergoeding te eisen.
8. F&G Partners heeft het recht schuldvorderingen tegenover de klant te compenseren met eventuele vorderingen van de klant ten opzichte van F&G Partners.
9. F&G Partners zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde producten op tijd te leveren. Indien er leveringstermijnen vermeld zijn, zijn deze slechts indicatief en vormen zij in hoofde van F&G Partners geen resultaatsverbintenis. F&G Partners behoudt zich het recht voor gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de producten worden de eventueel door de klant betaalde voorschotten terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
10. Behoudens andersluidend beding, zal de klant zijn klachten schriftelijk overmaken aan de klantendienst van F&G Partners en dit (a) in geval van een klacht wegens zichtbare gebreken of niet-conformiteit, binnen 15 kalenderdagen na de levering van de producten, en (b) in geval van verborgen gebreken, binnen 15 kalenderdagen na de ontdekking van dit gebrek. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.
11. Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door F&G Partners krachtens de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van F&G Partners beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. F&G Partners is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van data, onbeschikbaarheid van data, verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. F&G Partners is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze overeenkomst door de klant, noch is F&G Partners aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van F&G Partners wordt weerhouden, is F&G Partners er enkel toe gehouden het product te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen.
12. Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren binnen de 15 kalenderdagen na datum van bestelling en dient door F&G Partners te worden aanvaard. In geval van annulering van de bestelling is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling. Indien de annulering betrekking heeft op advertenties is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 40% van de waarde van de bestelling.
13. Indien de klant een abonnement op Dug-Out bestelt en online betaalt, wordt het abonnement niet stilzwijgend verlengd. De klant zal wel een nieuwe factuur ontvangen een maand voordat zijn abonnement afloopt. De klant is niet verplicht die factuur te betalen.

14. Voor klanten die een abonnement via overschrijving betalen geldt de volgende voorwaarde: behoudens andersluidend beding, bedraagt de looptijd van een overeenkomst betreffende een abonnementsgebonden product 1 jaar en wordt deze stilzwijgend verlengd voor opéénvolgende periodes van telkens 1 jaar, behoudens schriftelijke opzegging ten minste 1 maand voor het verstrijken van de lopende contractuele periode. De klant blijft echter steeds gehouden tot betaling van de laatst lopende contractuele periode en dit niettegenstaande een eventuele schriftelijke opzegging.

15. De rechtbank van eerste aanleg te Leuven, de rechtbank van koophandel te Leuven, en het vredegerecht van het eerste kanton te Leuven zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst en F&G Partners kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard. De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.
16. F&G Partners behoudt zich het recht voor om de kenmerken van de producten te wijzigen en/of uit te breiden (b.v. aanvullingen of bijwerkingen, cd-roms, internetservices e.a.). Bij ontstentenis van reactie van de klant binnen de 15 kalenderdagen na deze wijziging en/of uitbreiding, wordt de klant geacht de wijziging en/of uitbreiding aanvaard te hebben.
17. Elke verhuring of uitlening van het verkochte product zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van F&G Partners is verboden. F&G Partners zal slechts toestemming tot verhuring of uitlening verlenen indien de koper aantoont dat die verhuring of uitlening gebeurt voor educatieve of culturele, niet-commerciële doeleinden en dat hij daartoe officieel door de overheid is erkend. Indien de klant het product verhuurt of uitleent zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van F&G Partners, is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van € 250,00 per inbreuk verschuldigd, onverminderd het recht van F&G Partners om een hogere schadevergoeding te vorderen of bijkomende sancties toe te passen.
18. Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mogen de producten en hun inhoud niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mogen de producten en hun inhoud, geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende of F&G Partners.
19. De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het bestand van F&G Partners. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door F&G Partners aangeboden producten en/of in het kader van de contractuele relatie tussen de klant en F&G Partners. De gegevens van de klant kunnen eveneens door F&G Partners overgemaakt worden aan derden (zakelijke partners, dochterondernemingen) voor direct marketing doeleinden. De klant kan steeds kosteloos om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen commerciële informatie van F&G Partners en van derden wenst te ontvangen of indien de klant het gebruik van zijn elektronische contactgegevens voor informatie-/promotiecampagnes en andere direct marketing doeleinden door F&G Partners wenst te stoppen, dient de klant F&G Partners hiervan op de hoogte te brengen. Nadere inlichtingen kunnen bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
20. De klant mag de overeenkomst niet overdragen aan een derde behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van F&G Partners.
21. De partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van één van de partijen, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden. Op straffe van verval, is de partij die zich wil beroepen op dergelijke feiten of omstandigheden ertoe gehouden deze feiten of omstandigheden zo snel mogelijk schriftelijk aan de andere partij bekend te maken, alles in het werk te stellen om de duur ervan tot het strikte minimum te beperken en de andere partij er eveneens schriftelijk van te verwittigen als deze feiten of omstandigheden beëindigd zijn. Indien deze feiten of omstandigheden langer dan 3 maanden duren, dan kan elke partij de overeenkomst van rechtswege en per aangetekende brief opzeggen zonder dat daardoor enige schadeloosstelling verschuldigd zou zijn.
22. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.
23. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door F&G Partners houdt geenszins een afstand van recht in.

24. De klant heeft bij aankoop recht op bedenktijd van 7 werkdagen. De bedenktijd begint één dag nadat u het product hebt gekregen. Als u binnen de bedenktijd een product terugstuurt betaalt F&G Partners u binnen de dertig dagen terug. 

25. Indien u als klant geen product ontvangen heeft binnen de dertig dagen, stort F&G Partners het volledige aankoopbedrag aan de klant terug.

 

Partners

maestro mastercard bancontact visa